เลขทะเบียน => กพย 637 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อรพรรณ อินทร์อ่อน เสร็จแล้ว