เลขทะเบียน => กจค 212 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เสร็จแล้ว