เลขทะเบียน => 1กค 7554 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมภาร เปล้าศรี เสร็จแล้ว