เลขทะเบียน => กทบ 304 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
307/1/2 เสร็จแล้ว