เลขทะเบียน => กทบ 304 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
307/1มือ2 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน