เลขทะเบียน => บธ 7500 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พุธทา โคตรชมภู เสร็จแล้ว