เลขทะเบียน => 2กย 4307 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นเรศ กรีนสูงเนิน เสร็จแล้ว