เลขทะเบียน => บฉ 8683 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุพัฒน์ พลเรือง เสร็จแล้ว