เลขทะเบียน => บธ 3119 ปจ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศิริประภา กะวะนิช เสร็จแล้ว