เลขทะเบียน => ตค 1207 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มานะ บุญมาก เสร็จแล้ว