เลขทะเบียน => 1กฉ 2904 ชัยภูมิ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วาสนา กิ่งนอกให้ชำเนียง อินประสาท เสร็จแล้ว