เลขทะเบียน => กพจ 887 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
303/1/2 เสร็จแล้ว