เลขทะเบียน => 1กฆ 1621 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
273/1/2 เสร็จแล้ว