เลขทะเบียน => กกต  736 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พานิช สิงหา เสร็จแล้ว