เลขทะเบียน => 1กค 8865 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
101/1/1 เสร็จแล้ว