เลขทะเบียน => รถใหม่  สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรกร อุ่นที เสร็จแล้ว