เลขทะเบียน => กบน 795 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
283/1/มือ2 เสร็จแล้ว