เลขทะเบียน => กบพ 517 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
301/1มือ2 เสร็จแล้ว