เลขทะเบียน => งคบ 855 สข
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิภาวรรณ หงษ์ยิ้ม เสร็จแล้ว