เลขทะเบียน => จยจ 292 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นวสันต์ ปรีชา เสร็จแล้ว