เลขทะเบียน => 1กก 4396 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
183/1/2 เสร็จแล้ว