เลขทะเบียน => 1กค 7121 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
243/1มือ2 เสร็จแล้ว