เลขทะเบียน => กนบ 815 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
239/1/2 เสร็จแล้ว