เลขทะเบียน => บธ 2598 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ภัทรภร ธรรมรส เสร็จแล้ว