เลขทะเบียน => กทย 511 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แสงจันทร์ พรมจรโอนให้ ณฐมน เสร็จแล้ว