เลขทะเบียน => บธ 6451 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบูรณ์ มีชาติ เสร็จแล้ว