เลขทะเบียน => 1กค 3223 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชิดชม ศรีเที่งขำ เสร็จแล้ว