เลขทะเบียน => กธก 351 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
293/1/2 เสร็จแล้ว