เลขทะเบียน => กมธ 511 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
241/1/2 เสร็จแล้ว