เลขทะเบียน => บง  1900 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประสิทธิ์ วงษ์แก้ว เสร็จแล้ว