เลขทะเบียน => กบพ 896 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ไพบูลย์ เศษอาจ เสร็จแล้ว