เลขทะเบียน => 4ท 4146 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุนันท์ ลือพงศ์พัฒนะ(สมยง) เสร็จแล้ว