เลขทะเบียน => 80—6611 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญมี แก้วมาต เสร็จแล้ว