เลขทะเบียน => บต 500 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แววตา สิงห์ทอง เสร็จแล้ว