เลขทะเบียน => กนง 672 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
หล่า พันธุ์สูงเนิน เสร็จแล้ว