เลขทะเบียน => กบน 330 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
หมาย นุ่มเหน เสร็จแล้ว