เลขทะเบียน => บท 9777 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เฉลียง จำปาทอง เสร็จแล้ว