เลขทะเบียน => กพน 792 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน 281/1มือ2 เสร็จแล้ว