เลขทะเบียน => 1กข 2879 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นวน ทีป 87/1/1 เสร็จแล้ว