เลขทะเบียน => กฉก 822 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุจิตร์ ปัทมารัง เสร็จแล้ว