เลขทะเบียน => ปจย 161 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมทรง ยางศรี เสร็จแล้ว