เลขทะเบียน => 1กก 8594 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อำนวย นัยวิภาค เสร็จแล้ว