เลขทะเบียน => กพจ 38 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชื่นจิตร ทองบัว เสร็จแล้ว