เลขทะเบียน => 1กค 3548 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จักรพงษ์ ผาคำลือ เสร็จแล้ว