เลขทะเบียน => กธง 246 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
253/1/2 เสร็จแล้ว