เลขทะเบียน => กทพ 124 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สิงหล พุบขุนทด เสร็จแล้ว