เลขทะเบียน => กจจ  482 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สีสรรณ์ ดินขุนทด เสร็จแล้ว