เลขทะเบียน => กธท 58 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
265/1/2 เสร็จแล้ว