เลขทะเบียน => กพก 936 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
263/1มือ2 เสร็จแล้ว