เลขทะเบียน => กบย 773 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณฐมน อุ่นที เสร็จแล้ว